Allmänna villkor

Allmänna villkor för BALLFREUNDE GmbH, 

nedan kallad BALLFREUNDE.

 

 1. Registrering, bekräftelse

1.1 Genom din anmälan erbjuder du BALLFREUNDE det bindande ingåendet av ett avtal om deltagande i det önskade evenemanget. Avtalet är ingått när vi skriftligen bekräftar bokningen av evenemanget. Det räcker med en bekräftelse via e-post. Telefoniska och muntliga avtal är bindande först när de bekräftas skriftligen av oss. 

1.2 Anmälan görs av sökanden även för alla deltagare som anges i anmälan/förteckningen och för vilkas avtalsförpliktelser sökanden är ansvarig som för sina egna förpliktelser. 

1.3 Genom din anmälan godkänner du BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betalning 

2.1 Registreringsavgiften förfaller till betalning vid registreringen och ska betalas inom den betalningstid som anges på fakturan. Denna avgift är i princip inte återbetalningsbar.
Vi påpekar uttryckligen att anmälningsavgiften inte återbetalas även om evenemanget ställs in av en myndighet eller annan tredje part på grund av en fara som BALLFREUNDE inte ansvarar för. Detsamma gäller om den idrottsanläggning som hyrs av BALLFREUNDE inte kan användas av skäl som BALLFREUNDE inte ansvarar för.

2.2 Deltagaravgiften ska betalas enligt den faktura som skickas per post senast åtta veckor före evenemangets början.

Avgifterna för avbokning, behandling och ombokning ska betalas omedelbart. Beloppen för deposition och slutbetalning samt avbokning, om tillämpligt, framgår av bokningsbekräftelsen. Betalningen ska göras på en gång för alla anmälda deltagare med angivande av det angivna fakturanumret. 

2.3 Vid bokningar med kort varsel (från åtta veckor före evenemangets början) ska hela deltagarpriset betalas omedelbart.

2.4 Om slutbetalningsdatumet inte uppfylls kan BALLFREUNDE efter en misslyckad påminnelse med en tidsfrist häva det befintliga bokningsavtalet och kräva en avgift för hävning som kompensation i enlighet med avsnitt 4.2. Den slutliga informationen kommer att delas ut först efter att den slutliga betalningen har mottagits, dock tidigast 14 dagar före evenemangets början. 

 1. Effekt

De tjänster som BALLFREUNDE ska tillhandahålla följer av den allmänna informationen. Avvikelser från detta kräver ett skriftligt avtal.

 1. Deltagarens/deltagarnas återkallande, avbokningsavgifter 

4.1 Det är möjligt att avbryta deltagandet när som helst före evenemangets början (med hänsyn till eventuella kostnader enligt punkt 4.2). Det datum då BALLFREUNDE mottar meddelandet om återkallelse är avgörande. En anmälan om att avbryta deltagandet i evenemanget måste göras skriftligen. Det räcker inte att avboka via e-post. Om en deltagare/medresenär avstår eller om resan till evenemanget inte påbörjas av skäl (med undantag för fall av force majeure som regleras i punkt 10) som BALLFREUNDE inte ansvarar för, kan BALLFREUNDE kräva rimlig ersättning för de arrangemang som gjorts och de kostnader som uppstått. Vid beräkningen av ersättningen ska hänsyn tas till de kostnader som vanligtvis sparats och en vanligtvis möjlig alternativ användning av evenemangstjänsterna. Det står dig fritt att bevisa att inga kostnader eller betydligt lägre kostnader uppstod i samband med att resan avbokades eller inte påbörjades än de kostnader som vi har angett i det fasta priset (se 4.2).

4.2 Följande kostnader ska i allmänhet betalas utöver behandlingsavgiften på 25,- euro per bokningstransaktion i händelse av att en person (även en enskild person) drar sig tillbaka från evenemanget:

 • upp till 90 dagar före evenemangets början: inga ytterligare kostnader
 • från den 89:e till den 31:a dagen före evenemangets början: 40% av de
  Deltagarpris (per person)
 • från 30 till 16 dagar före evenemangets början: 60% av deltagarpriset (per person)
 • från och med den 15:e dagen före evenemangets början: 90% av deltagarpriset (per person)
 • vid utebliven ankomst i början av evenemanget: 100% av deltagarpriset (per person)

4.3 På begäran kommer BALLFREUNDE, när det är praktiskt möjligt, att göra en engångsändring av antalet personer i bokningen med 10% (avrundat uppåt till nästa hela antal personer) utan kostnad. 

Denna bestämmelse gäller endast upp till åtta veckor före evenemangets början. 

Vid ytterligare ändringar av bokningsbekräftelsen förbehåller sig BALLFREUNDE rätten att ta ut en extra bearbetningsavgift på 25,-EUR per transaktion. 

Ändringar av antalet personer i bokningen med mer än 10 % (avrundat uppåt till nästa hela antal personer) är endast möjliga med BALLFREUNDE:s samtycke. 

Detsamma gäller ändringar av antalet personer i bokningen inom åtta veckor före evenemangets början. 

4.4 Avbokningar från enskilda personer kan leda till att föreningen går miste om rabatter/paketpriser. 

4.5 BALLFREUNDE rekommenderar att du tecknar en avbeställningsförsäkring.

 1. BALLFREUNDEs återkallande och uppsägning 

5.1 Avbokning av turneringen på grund av force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE förutsätter att alla turneringar kommer att äga rum som vanligt. Om detta inte är möjligt kommer BALLFREUNDE att ställa in turneringen.
En avbokning görs just när de behöriga myndigheterna förbjuder värdskapet, det finns ett reseförbud eller en officiell resevarning för den berörda regionen.
I detta särskilda fall kommer BALLFREUNDE att utan dröjsmål återbetala hela det inbetalda deltagarpriset utan avdrag.

5.2 Uppträdande som bryter mot avtalet

BALLFREUNDE får säga upp avtalet utan uppsägning om deltagaren ihållande stör genomförandet av evenemanget trots en varning från BALLFREUNDE eller om han/hon beter sig avtalsvidrigt i en sådan omfattning att en omedelbar uppsägning av avtalet är motiverad. Om BALLFREUNDE häver avtalet behåller BALLFREUNDE sin rätt till deltagaravgiften minus värdet av de sparade utgifterna och de sparade fördelarna som följer av en alternativ användning av de tjänster som inte använts. 

 1. Reseguide

Gruppen måste ledas av tre vuxna personer. Minst tre vuxna måste alltid vara närvarande under evenemanget och följa med gruppen. Reseledaren/reseledarna ansvarar för skador som orsakats av en eller flera personer i gruppen på egendom som tillhör tredje part med vilken BALLFREUNDE har ett avtalsförhållande (t.ex. hotellägare och transportföretag). 

 1. Restid

Resans längd anges i hela dagar. Ankomstdagen och returdagen räknas som hela dagar. 

 1. Husregler

På boenden där det finns regler, t.ex. skolor, vandrarhem, men även hotell, måste dessa regler följas. 

 1. Idrottsprogram

Arrangören och BALLFREUNDE förbehåller sig rätten att ändra programmet om det finns motiverade skäl till det. BALLFREUNDE tar inget ansvar för att programmet inte genomförs eller att det inte genomförs fullständigt på grund av omständigheter som BALLFREUNDE inte kan råda över. 

 1. Ansvar, uteslutning av anspråk och begränsning av åtgärder

10.1 Det avtalsenliga ansvaret för andra skador än kroppsskador är begränsat till tre gånger deltagarens pris (per person), i den mån skadan på deltagaren varken orsakats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet eller om vi ansvarar för skador som deltagaren drabbats av enbart på grund av en tjänsteleverantörs fel. Rättsliga bestämmelser som begränsar eller utesluter ansvar, som bygger på internationella avtal och som en tjänsteleverantör som vi använder kan åberopa, gäller också till vår fördel. För alla skadeståndsanspråk mot BALLFREUNDE som inte grundar sig på uppsåt eller grov vårdslöshet är ansvaret för egendomsskador begränsat till tre gånger deltagarpriset (per person och evenemang). 

10.2 BALLFREUNDE ansvarar inte för störningar i tjänsten, personskador och egendomsskador i samband med tjänster från tredje part som endast arrangeras och uttryckligen anges som sådana i annonsen (t.ex. utflykter, rundturer, besök i parker och andra fritidsanläggningar). 

10.3 BALLFREUNDE är generellt sett inte ansvarig i händelse av force majeure. 

10.4 Deltagande i sport och andra fritidsaktiviteter är deltagarnas och medresenärernas ansvar. Du bör kontrollera idrottsanläggningar, utrustning och fordon innan du använder dem. BALLFREUNDE är endast ansvarig för olyckor som inträffar under idrottsevenemang och andra fritidsaktiviteter om företaget är skyldigt. BALLFREUNDE rekommenderar att du tecknar en olycksfallsförsäkring. 

10.5 Varje deltagare/medresenär är skyldig att samarbeta inom ramen för de rättsliga bestämmelserna för att undvika eller minimera skador i händelse av störningar i utförandet. Brister och störningar ska omedelbart rapporteras till BALLFREUNDEs personal på plats, BALLFREUNDE rekommenderar skriftlig form. Om en deltagare/medresenär underlåter att uppfylla denna skyldighet på grund av eget fel har han/hon inte rätt till några krav i detta avseende.

10.6 BALLFREUNDEs personal på plats har inte rätt att ta emot fordringar av något slag. Alla typer av anspråk ska lämnas in till BALLFREUNDE:s behöriga representant på plats. BALLFREUNDE rekommenderar den skriftliga formen. 

10.7 Anspråk på icke-avtalsenligt tillhandahållande av det bokade evenemanget måste göras gällande hos BALLFREUNDE inom en månad efter det avtalsenliga slutet av evenemanget. Vi rekommenderar den skriftliga formen. Efter att tidsfristen har löpt ut kan du endast göra anspråk på ersättning om du utan eget fel hindrades från att iaktta tidsfristen. Dina anspråk som uppstår på grund av detta avtal har en preskriptionstid på ett år, som uttryckligen avviker från den lagstadgade regleringen. Preskriptionstiden börjar löpa den dag då händelsen enligt avtalet skulle ha avslutats.

 1. Uteslutning av deltagande

Om det visar sig att en deltagare uppträder på ett så trakasserande sätt att förhållandet mellan BALLFREUNDE och tjänsteleverantören (t.ex. transport, logi, arrangör) allvarligt äventyras, kan deltagaren i fråga uteslutas. Om den uteslutna deltagaren är minderårig ska avtalspartnern se till att den uteslutna deltagaren, tillsammans med en vuxen som har rätt att övervaka honom eller henne, omedelbart lämnar platsen för evenemanget och på egen bekostnad återvänder till resans startpunkt.

 

BALLFREUNDE kommer att hjälpa till, men de extra kostnaderna ska i samtliga fall bäras av avtalspartnern. Denna bestämmelse gäller även för lag och klubbar. Om det inte finns tre vuxna övervakare tillgängliga för den återstående gruppen för ytterligare övervakning måste gruppen som helhet lämna evenemanget på egen bekostnad. 

 1. Allmänt 

När man anmäler sig till en resa förutsätts det att den deltagande klubbens styrelse och reseledaren/reseledarna godkänner de allmänna resevillkoren och att alla åtaganden gentemot BALLFREUNDE fullgörs av en person som är behörig att göra det. Vi rekommenderar att du tecknar en lämplig försäkring. 

 1. Slutlig bestämmelse 

Villkoren gäller för alla avtal mellan BALLFREUNDE och avtalspartnern, oavsett var de inblandade parterna är bosatta och oavsett var avtalet har ingåtts och var tjänsten ska tillhandahållas. Alla grupper som använder sig av BALLFREUNDEs tjänster likställs med idrottsklubbar.

Kontakta oss nu!
1
Kontakta oss via Whatsapp!
Skanna koden
Hej 👋
Är du intresserad av LAOLA Cup eller har du bara en snabb fråga?
Skriv bara rakt på sak till oss i chatten!