Ogólne zasady i warunki

Ogólne warunki handlowe firmy BALLFREUNDE GmbH, 

zwana dalej BALLFREUNDE.

 

 1. Rejestracja, potwierdzenie

1.1 Wraz z rejestracją oferują Państwo BALLFREUNDE wiążące zawarcie umowy o uczestnictwie w wybranej imprezie. Umowa zostaje zawarta w momencie, gdy pisemnie potwierdzimy rezerwację imprezy. Wystarczy potwierdzenie e-mailem. Uzgodnienia telefoniczne i ustne są wiążące tylko wtedy, gdy zostaną przez nas potwierdzone na piśmie. 

1.2 Zgłoszenie dokonywane jest przez zgłaszającego także dla wszystkich uczestników wymienionych w zgłoszeniu/listach, za których zobowiązania umowne zgłaszający odpowiada jak za własne zobowiązania. 

1.3 Wraz z rejestracją akceptujesz regulamin turnieju BALLFREUNDE.

 1. Płatność 

2.1 Opłata rejestracyjna jest należna w momencie rejestracji i musi zostać uiszczona w terminie płatności podanym na fakturze. Opłata ta jest co do zasady bezzwrotna.
Wyraźnie zaznaczamy, że opłata rejestracyjna nie zostanie zwrócona, nawet jeśli impreza zostanie odwołana przez organ lub inną osobę trzecią z powodu zagrożenia, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności. To samo dotyczy sytuacji, gdy obiekt sportowy wynajęty przez BALLFREUNDE nie może być wykorzystany z przyczyn, za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności.

2.2 Opłatę za uczestnictwo należy uiścić zgodnie z fakturą przesłaną pocztą, najpóźniej na osiem tygodni przed rozpoczęciem imprezy.

Opłaty w przypadku anulowania, przetwarzania i zmiany rezerwacji są należne natychmiast. Wysokość zaliczki i płatności salda oraz ewentualnej anulacji wynika z potwierdzenia rezerwacji. Płatności należy dokonać w jednej kwocie za wszystkich zgłoszonych uczestników, podając podany numer faktury. 

2.3 W przypadku rezerwacji z krótkim wyprzedzeniem (od 8 tygodni przed rozpoczęciem imprezy), pełna cena uczestnika jest płatna natychmiast.

2.4 W przypadku niedotrzymania terminu płatności końcowej BALLFREUNDE może odstąpić od istniejącej umowy rezerwacyjnej po bezskutecznym upomnieniu z zachowaniem okresu karencji i zażądać opłat za odstąpienie od umowy jako odszkodowania zgodnie z punktem 4.2. Ostateczna informacja zostanie przekazana dopiero po otrzymaniu ostatecznej wpłaty, ale najwcześniej na 14 dni przed rozpoczęciem imprezy. 

 1. Power

Usługi, które mają być świadczone przez BALLFREUNDE wynikają z Informacji Ogólnych. Odstępstwa od tego wymagają pisemnej zgody.

 1. Wycofanie się uczestnika/ów, opłaty za rezygnację 

4.1 Istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w dowolnym momencie przed rozpoczęciem imprezy (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów zgodnie z punktem 4.2). Decyduje data otrzymania przez BALLFREUNDE oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o rezygnacji z imprezy musi być złożone w formie pisemnej. Anulowanie rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wystarczające. Jeżeli uczestnik/współuczestnik imprezy wycofa się lub jeżeli podróż na imprezę nie zostanie rozpoczęta z przyczyn (z wyjątkiem przypadków siły wyższej uregulowanych w klauzuli 10), za które BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności, BALLFREUNDE może żądać rozsądnego odszkodowania za poczynione ustalenia i poniesione wydatki. Przy obliczaniu odszkodowania należy wziąć pod uwagę zazwyczaj zaoszczędzone wydatki i zazwyczaj możliwe alternatywne wykorzystanie usług związanych z imprezą. Masz prawo udowodnić, że w związku z odwołaniem lub nie podjęciem podróży nie poniesiono żadnych kosztów lub poniesiono znacznie niższe koszty niż wykazane przez nas w ryczałcie (patrz 4.2).

4.2 W przypadku wycofania się (również poszczególnych osób) z imprezy, oprócz opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,- Euro za transakcję rezerwacji, należy zasadniczo ponieść następujące koszty:

 • do 90 dni przed rozpoczęciem imprezy: bez dodatkowych kosztów
 • od 89. do 31. dnia przed rozpoczęciem zdarzenia: 40% z
  Cena uczestnika (za osobę)
 • od 30 do 16 dni przed rozpoczęciem imprezy: 60% ceny uczestnika (za osobę)
 • od 15 dnia przed rozpoczęciem imprezy: 90% ceny uczestnika (za osobę)
 • w przypadku nie pojawienia się na początku imprezy: 100% ceny uczestnika (za osobę)

4.3 Na życzenie BALLFREUNDE, o ile to możliwe, dokona bezpłatnie jednorazowej zmiany liczby osób na rezerwacji o 10% (w zaokrągleniu do następnej pełnej liczby osób). 

Przepis ten obowiązuje tylko do 8 tygodni przed rozpoczęciem imprezy. 

W przypadku dalszych zmian w potwierdzeniu rezerwacji, BALLFREUNDE zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 25,-EUR za każdą transakcję. 

Zmiany liczby osób na rezerwacji o więcej niż 10 % (w zaokrągleniu do kolejnej pełnej liczby osób) są możliwe tylko za zgodą BALLFREUNDE. 

To samo dotyczy zmian liczby osób w rezerwacji w okresie 8 tygodni do rozpoczęcia imprezy. 

4.4 Rezygnacja przez osoby fizyczne może spowodować utratę zniżek/cen pakietowych dla Stowarzyszenia. 

4.5 BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży.

 1. Odstąpienie i wypowiedzenie umowy przez BALLFREUNDE 

5.1 Odwołanie turnieju z powodu siły wyższej / Covid-19

BALLFREUNDE zakłada, że wszystkie turnieje odbędą się jak zwykle. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy nie będzie to możliwe, BALLFREUNDE odwoła turniej.
Odwołanie następuje właśnie wtedy, gdy właściwe organy zabraniają przyjęcia gości, obowiązuje zakaz podróżowania lub jest oficjalne ostrzeżenie dla danego regionu.
W tym szczególnym przypadku BALLFREUNDE niezwłocznie zwróci całą wpłaconą cenę uczestnika bez potrąceń.

5.2 Postępowanie niezgodne z umową

BALLFREUNDE może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli uczestnik uporczywie zakłóca realizację imprezy pomimo upomnienia ze strony BALLFREUNDE lub zachowuje się niezgodnie z umową w takim stopniu, że uzasadnione jest natychmiastowe rozwiązanie umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez BALLFREUNDE, BALLFREUNDE zachowuje roszczenie do opłaty za uczestnictwo pomniejszonej o wartość zaoszczędzonych wydatków, jak również zaoszczędzonych korzyści wynikających z alternatywnego wykorzystania niewykorzystanych usług. 

 1. Przewodnik turystyczny

Grupa musi być prowadzona przez trzy dorosłe osoby. Podczas imprezy zawsze muszą być obecne co najmniej trzy osoby dorosłe, które towarzyszą grupie. Kierownik (kierownicy) wycieczki odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy jednej lub więcej osób z grupy w mieniu osób trzecich, z którymi BALLFREUNDE ma stosunki umowne (np. właściciele hoteli i firmy transportowe). 

 1. Czas podróży

Czas trwania wycieczki podany jest w całych dniach. Dzień przyjazdu i dzień powrotu są traktowane jako całe dni. 

 1. Regulamin domu

W miejscach zakwaterowania, w których obowiązują zasady domowe, takich jak szkoły, schroniska młodzieżowe, ale także hotele, należy ich przestrzegać. 

 1. Program sportowy

Organizator i BALLFREUNDE zastrzegają sobie prawo do zmiany programu w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn. BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub niepełne wykonanie programu na skutek okoliczności niezależnych od BALLFREUNDE. 

 1. Odpowiedzialność, wyłączenie roszczeń i ograniczenie działań

10.1 Odpowiedzialność umowna za szkody inne niż obrażenia ciała jest ograniczona do trzykrotności ceny uczestnika (za osobę), o ile szkoda uczestnika nie została spowodowana ani umyślnie, ani przez rażące zaniedbanie lub odpowiadamy za szkody poniesione przez uczestnika wyłącznie z winy usługodawcy. Na naszą korzyść działają również regulacje prawne ograniczające lub wykluczające odpowiedzialność, które wynikają z umów międzynarodowych i na które może powoływać się wykorzystywany przez nas usługodawca. W przypadku wszystkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych wobec BALLFREUNDE, które nie są oparte na umyślności lub rażącym zaniedbaniu, odpowiedzialność za szkody majątkowe jest ograniczona do wysokości trzykrotnej ceny uczestnika (za osobę i imprezę). 

10.2 BALLFREUNDE nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług, szkody osobowe i rzeczowe w związku z usługami osób trzecich, które zostały jedynie zaaranżowane i wyraźnie określone jako takie w ogłoszeniu (np. wycieczki, zwiedzanie parków i innych obiektów rekreacyjnych). 

10.3 BALLFREUNDE zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działania siły wyższej. 

10.4 Za udział w zajęciach sportowych i innych zajęciach rekreacyjnych odpowiadają uczestnicy i współuczestnicy podróży. Należy sprawdzić obiekty sportowe, sprzęt i pojazdy przed ich użyciem. BALLFREUNDE odpowiada za wypadki, które mają miejsce podczas imprez sportowych i innych zajęć rekreacyjnych tylko wtedy, gdy wina leży po stronie firmy. BALLFREUNDE zaleca wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

10.5 Każdy uczestnik/współuczestniczka jest zobowiązany do współpracy w ramach przepisów prawnych w celu uniknięcia lub zminimalizowania wszelkich szkód w przypadku zakłóceń w realizacji. Usterki i zakłócenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom BALLFREUNDE na miejscu, BALLFREUNDE zaleca formę pisemną. Jeżeli uczestnik/współuczestnik podróży nie dopełni tego obowiązku z własnej winy, nie przysługują mu żadne roszczenia z tego tytułu.

10.6 Pracownicy BALLFREUNDE na miejscu nie są upoważnieni do przyjmowania jakichkolwiek roszczeń. Roszczenia wszelkiego rodzaju należy zgłaszać do odpowiedniego kierownictwa upoważnionego przedstawiciela BALLFREUNDE na miejscu. BALLFREUNDE poleca formę pisemną. 

10.7 Roszczenia z tytułu bezumownego świadczenia zarezerwowanej imprezy muszą być dochodzone w BALLFREUNDE w ciągu jednego miesiąca od umownie przewidzianego zakończenia imprezy. Polecamy formę pisemną. Po upływie terminu możesz dochodzić roszczeń tylko wtedy, gdy nie ze swojej winy uniemożliwiono Ci dotrzymanie terminu. Państwa roszczenia wynikające z niniejszej umowy ulegają przedawnieniu w ciągu jednego roku, wyraźnie odbiegając od regulacji ustawowej. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym zgodnie z umową zdarzenie powinno się zakończyć.

 1. Wykluczenie uczestnictwa

Jeśli okaże się, że uczestnik zachowuje się w sposób tak nękający, że w wyniku tego relacje między BALLFREUNDE a usługodawcą (np. transport, zakwaterowanie, organizator) są poważnie zagrożone, dany uczestnik może zostać wykluczony. Jeżeli wykluczonym uczestnikiem jest osoba niepełnoletnia, partner umowy musi zapewnić, aby wykluczony uczestnik w towarzystwie osoby dorosłej upoważnionej do sprawowania nad nim nadzoru niezwłocznie opuścił miejsce imprezy i na własny koszt powrócił do miejsca rozpoczęcia podróży.

 

BALLFREUNDE udzieli pomocy, ale dodatkowe koszty ponosi we wszystkich przypadkach partner umowy. Przepis ten dotyczy również zespołów i klubów. W przypadku braku trzech dorosłych opiekunów dostępnych dla pozostałej grupy w celu dalszego nadzoru, grupa jako całość musi opuścić imprezę na własny koszt. 

 1. Ogólne 

Przy rejestracji na wyjazd przyjmuje się, że zarząd klubu uczestniczącego w wyjeździe oraz kierownik (kierownicy) wycieczki wyrażają zgodę na ogólne warunki wyjazdu oraz że wszystkie zobowiązania wobec BALLFREUNDE wypełnia osoba do tego upoważniona. Zalecamy wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia. 

 1. Przepis końcowy 

Warunki te mają zastosowanie do wszystkich umów pomiędzy BALLFREUNDE a partnerem umownym, niezależnie od miejsca zamieszkania wszystkich zaangażowanych stron oraz miejsca powstania umowy, jak również miejsca, w którym ma być świadczona usługa. Wszystkie grupy korzystające z usług BALLFREUNDE są zrównane z klubami sportowymi.

Skontaktuj się z nami już teraz!
1
Skontaktuj się z nami przez Whatsapp!
Skanowanie kodu
Hej 👋
Jesteś zainteresowany LAOLA Cup czy masz tylko krótkie pytanie?
Wystarczy napisać do nas wprost na czacie!