Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for BALLFREUNDE GmbH, 

i det følgende benævnt "BALLFREUNDE".

 

 1. Registrering, bekræftelse

1.1 Med din tilmelding tilbyder du BALLFREUNDE den bindende indgåelse af en kontrakt om deltagelse i det ønskede arrangement. Kontrakten er indgået, når vi skriftligt bekræfter reservationen af arrangementet. Det er tilstrækkeligt at få en bekræftelse pr. e-mail. Aftaler, der indgås telefonisk eller mundtligt, er først bindende, når de bekræftes skriftligt af os. 

1.2 Ansøgeren foretager registreringen også for alle deltagere, der er opført i registreringen/listerne, og for hvis kontraktlige forpligtelser ansøgeren hæfter som for sine egne forpligtelser. 

1.3 Med din tilmelding accepterer du BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betaling 

2.1 Registreringsgebyret forfalder ved tilmelding og skal betales inden for den betalingsfrist, der er angivet på fakturaen. Dette gebyr kan i princippet ikke refunderes.
Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at tilmeldingsgebyret ikke refunderes, heller ikke hvis arrangementet aflyses af en myndighed eller en anden tredjepart på grund af en fare, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for. Det samme gælder, hvis det sportsanlæg, som BALLFREUNDE har lejet, ikke kan benyttes af årsager, som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for.

2.2 Deltagergebyret skal betales som angivet på den faktura, der sendes med posten, senest otte uger før arrangementets start.

Gebyrerne i tilfælde af afbestilling, behandling og ombooking forfalder til betaling med det samme. Beløbene for depositum og restbetaling samt annullering, hvis det er relevant, fremgår af reservationsbekræftelsen. Betalingen skal foretages på én gang for alle tilmeldte deltagere med angivelse af det oplyste fakturanummer. 

2.3 Ved bookinger med kort varsel (fra otte uger før arrangementets start) skal hele deltagerprisen betales med det samme.

2.4 Hvis den sidste betalingsdato ikke overholdes, kan BALLFREUNDE efter en forgæves påmindelse med en frist for at få en frist til at betale tilbagekaldelse fra den eksisterende bookingkontrakt og kræve tilbagekaldelsesgebyrer som kompensation i henhold til punkt 4.2. De endelige oplysninger vil først blive udleveret efter modtagelse af den endelige betaling, dog tidligst 14 dage før arrangementets start. 

 1. Strøm

De ydelser, som BALLFREUNDE skal levere, fremgår af de generelle oplysninger. Afvigelser herfra kræver en skriftlig aftale.

 1. Deltagerens/deltagernes udmeldelse, afbestillingsgebyrer 

4.1 Det er muligt at trække sig tilbage fra deltagelsen på et hvilket som helst tidspunkt før arrangementets start (under hensyntagen til eventuelle omkostninger i henhold til punkt 4.2). Det er datoen for BALLFREUNDE's modtagelse af fortrydelseserklæringen, der er afgørende. Tilbagekaldelsen fra arrangementet skal ske skriftligt. Afbestilling pr. e-mail er ikke tilstrækkeligt. Hvis en deltager/medrejsende trækker sig tilbage, eller hvis rejsen til arrangementet ikke påbegyndes af årsager (bortset fra tilfælde af force majeure, jf. punkt 10), som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for, kan BALLFREUNDE kræve en rimelig kompensation for de trufne arrangementer og afholdte udgifter. Ved beregningen af kompensationen skal der normalt tages hensyn til sparede udgifter og en normalt mulig alternativ brug af arrangementstjenesterne. Det står dig frit for at bevise, at der ikke er afholdt nogen omkostninger eller væsentligt lavere omkostninger i forbindelse med aflysningen eller den manglende påbegyndelse af rejsen end de omkostninger, som vi har angivet i den faste pris (se punkt 4.2).

4.2 Følgende omkostninger skal generelt betales ud over behandlingsgebyret på 25,- Euro pr. bookingtransaktion i tilfælde af tilbagetrækning (også af enkeltpersoner) fra arrangementet:

 • op til 90 dage før arrangementets start: ingen yderligere omkostninger
 • fra den 89. til den 31. dag før begivenhedens start: 40% af de
  Deltagerpris (pr. person)
 • fra 30 til 16 dage før arrangementets start: 60% af deltagerprisen (pr. person)
 • fra den 15. dag før arrangementets start: 90% af deltagerprisen (pr. person)
 • i tilfælde af udeblivelse fra arrangementets start: 100% af deltagerprisen (pr. person)

4.3 Efter anmodning vil BALLFREUNDE, hvor det er praktisk muligt, foretage en engangsændring af antallet af personer på reservationen med 10% (afrundet opad til det næste fulde antal personer) uden beregning. 

Denne bestemmelse gælder kun indtil otte uger før arrangementets start. 

Ved yderligere ændringer af reservationsbekræftelsen forbeholder BALLFREUNDE sig ret til at opkræve et ekstra behandlingsgebyr på 25,-EUR pr. transaktion. 

Ændringer af antallet af personer på reservationen med mere end 10 % (afrundet opad til det næste fulde antal personer) er kun muligt med BALLFREUNDE's samtykke. 

Det samme gælder for ændringer i antallet af personer i bookingen inden for en periode på otte uger før arrangementets start. 

4.4 Individuelle aflysninger kan medføre tab af rabatter/pakkepriser for foreningen. 

4.5 BALLFREUNDE anbefaler, at du tegner en afbestillingsforsikring.

 1. BALLFREUNDE's tilbagetrækning og opsigelse 

5.1 Aflysning af turneringen på grund af force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE går ud fra, at alle turneringer finder sted som sædvanligt. I det usandsynlige tilfælde, at dette ikke er muligt, vil BALLFREUNDE aflyse turneringen.
En aflysning foretages netop, når de kompetente myndigheder forbyder værtskabet, når der er rejseforbud eller når der er en officiel rejseadvarsel for den pågældende region.
I dette særlige tilfælde refunderer BALLFREUNDE straks hele den indbetalte deltagerpris uden fradrag.

5.2 Adfærd i strid med kontrakten

BALLFREUNDE kan opsige kontrakten uden varsel, hvis deltageren vedvarende forstyrrer gennemførelsen af arrangementet på trods af en advarsel fra BALLFREUNDE, eller hvis han/hun opfører sig kontraktstridigt i et sådant omfang, at en øjeblikkelig ophævelse af kontrakten er berettiget. Hvis BALLFREUNDE ophæver kontrakten, beholder BALLFREUNDE kravet på deltagergebyret minus værdien af de sparede udgifter samt de sparede fordele, der følger af en alternativ anvendelse af de ikke anvendte tjenesteydelser. 

 1. Turleder

Gruppen skal ledes af tre voksne personer. Der skal altid være mindst tre voksne til stede under arrangementet for at ledsage gruppen. Rejselederen/rejselederne er ansvarlig for skader, som en eller flere personer i gruppen har forvoldt på ejendom tilhørende tredjeparter, som BALLFREUNDE har et kontraktligt forhold til (f.eks. hotelejere og transportvirksomheder). 

 1. Rejsetid

Rejsens varighed angives i hele dage. Ankomstdagen og hjemrejsedagen betragtes som hele dage. 

 1. Husregler

I indkvarteringssteder, hvor der er husregler, f.eks. skoler, vandrehjem, men også hoteller, skal disse overholdes. 

 1. Sportsprogram

Arrangøren og BALLFREUNDE forbeholder sig ret til at ændre programmet, hvis der er berettigede grunde til det. BALLFREUNDE påtager sig intet ansvar for manglende eller ufuldstændig gennemførelse af programmet som følge af omstændigheder, der ligger uden for BALLFREUNDE's kontrol. 

 1. Ansvar, udelukkelse af krav og begrænsning af søgsmål

10.1 Det kontraktmæssige ansvar for andre skader end personskade er begrænset til tre gange deltagerens pris (pr. person), for så vidt skaden på deltageren hverken er forårsaget forsætligt eller groft uagtsomt, eller vi er ansvarlige for skader, som deltageren har lidt, udelukkende på grund af en tjenesteyders fejl. Lovbestemmelser, der begrænser eller udelukker ansvar, som er baseret på internationale aftaler, og som en tjenesteudbyder, som vi benytter os af, kan påberåbe sig, gælder også til vores fordel. For alle erstatningskrav mod BALLFREUNDE, som ikke er baseret på forsæt eller grov uagtsomhed, er erstatningsansvaret for tingsskade begrænset til tre gange deltagerprisen (pr. person og arrangement). 

10.2 BALLFREUNDE er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, person- og tingsskader i forbindelse med tjenesteydelser fra tredjeparter, som blot er arrangeret og udtrykkeligt angivet som sådan i annoncen (f.eks. udflugter, ture, besøg i parker og andre fritidsfaciliteter). 

10.3 BALLFREUNDE er generelt ikke ansvarlig i tilfælde af force majeure. 

10.4 Deltagelse i sport og andre fritidsaktiviteter er deltagernes og medrejsendes ansvar. Du bør kontrollere sportsfaciliteter, udstyr og køretøjer, før du bruger dem. BALLFREUNDE er kun ansvarlig for ulykker, der sker under sportsbegivenheder og andre fritidsaktiviteter, hvis virksomheden er skyld i uheldet. BALLFREUNDE anbefaler, at du tegner en ulykkesforsikring. 

10.5 Hver deltager/medrejsende er forpligtet til at samarbejde inden for rammerne af de lovmæssige bestemmelser for at undgå eller minimere skader i tilfælde af afbrydelser af ydelsen. Mangler og forstyrrelser skal straks indberettes til BALLFREUNDEs personale på stedet, BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige formular. Hvis en deltager/medrejsende ved egen skyld ikke opfylder denne forpligtelse, kan han/hun ikke gøre krav gældende i denne henseende.

10.6 BALLFREUNDE's personale på stedet er ikke bemyndiget til at modtage krav af nogen art. Reklamationer af enhver art skal indgives til BALLFREUNDE's respektive ledelsesautoriserede repræsentant på stedet. BALLFREUNDE anbefaler den skriftlige form. 

10.7 Krav vedrørende ikke-kontraktmæssig levering af den bookede begivenhed skal gøres gældende over for BALLFREUNDE inden for en måned efter den kontraktmæssigt planlagte afslutning af begivenheden. Vi anbefaler den skriftlige form. Efter udløbet af fristen kan du kun gøre krav gældende, hvis du uden egen skyld blev forhindret i at overholde fristen. Dine krav i forbindelse med denne kontrakt er underlagt en forældelsesfrist på et år, som udtrykkeligt afviger fra den lovbestemte bestemmelse. Forældelsesfristen begynder på den dag, hvor begivenheden ifølge kontrakten skulle være afsluttet.

 1. Udelukkelse af deltagelse

Hvis det viser sig, at en deltager opfører sig så chikanerende, at forholdet mellem BALLFREUNDE og tjenesteudbyderen (f.eks. transport, indkvartering, arrangør) bliver alvorligt truet som følge heraf, kan den pågældende deltager blive udelukket. Hvis den udelukkede deltager er mindreårig, skal aftalepartneren sørge for, at den udelukkede deltager ledsaget af en voksen, der er bemyndiget til at føre tilsyn med ham/hende, straks forlader stedet for arrangementet og for egen regning bringes tilbage til rejsens udgangspunkt.

 

BALLFREUNDE vil yde bistand, men de yderligere omkostninger skal i alle tilfælde afholdes af aftalepartneren. Denne bestemmelse gælder også for hold og klubber. Hvis der ikke er tre voksne tilsynsførende til rådighed for den resterende gruppe til yderligere tilsyn, skal gruppen som helhed forlade arrangementet for egen regning. 

 1. Generelt 

Ved tilmelding til en rejse forudsættes det, at bestyrelsen i den deltagende klub og rejselederen/rejselederne accepterer de generelle rejsebetingelser, og at alle forpligtelser over for BALLFREUNDE opfyldes af en dertil bemyndiget person. Vi anbefaler, at du tegner en passende forsikring. 

 1. Endelig bestemmelse 

Vilkårene og betingelserne gælder for alle aftaler mellem BALLFREUNDE og aftalepartneren, uanset hvor alle involverede parter har bopæl og uanset hvor kontrakten er indgået, og uanset hvor ydelsen skal leveres. Alle grupper, der benytter sig af BALLFREUNDEs tjenester, sidestilles med sportsklubber.

Kontakt os nu!
1
Kontakt os via Whatsapp!
Scan koden
Hej 👋
Er du interesseret i LAOLA Cup, eller har du bare et hurtigt spørgsmål?
Bare skriv direkte til os i chatten!