Generelle vilkår og betingelser

Generelle vilkår og betingelser for BALLFREUNDE GmbH, 

heretter kalt BALLFREUNDE.

 

 1. Registrering, bekreftelse

1.1 Med din påmelding tilbyr du BALLFREUNDE bindende inngåelse av en kontrakt om deltakelse i det ønskede arrangementet. Kontrakten er inngått når vi bekrefter bestillingen av arrangementet skriftlig. Bekreftelse per e-post er tilstrekkelig. Avtaler som inngås per telefon og muntlig, blir først bindende når de bekreftes skriftlig av oss. 

1.2 Registreringen foretas av søkeren også for alle deltakere som er oppført i registreringen/listene, og som søkeren er ansvarlig for på lik linje med sine egne kontraktsforpliktelser. 

1.3 Med din påmelding aksepterer du BALLFREUNDEs turneringsregler.

 1. Betaling 

2.1 Påmeldingsavgiften forfaller ved påmelding og må betales innen betalingsfristen som er angitt på fakturaen. Denne avgiften kan i prinsippet ikke refunderes.
Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at påmeldingsavgiften ikke vil bli refundert selv om arrangementet blir avlyst av en myndighet eller en annen tredjepart på grunn av en fare som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for. Det samme gjelder dersom idrettsanlegget som BALLFREUNDE leier ikke kan benyttes av årsaker som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for.

2.2 Deltakeravgiften skal betales i henhold til fakturaen som sendes per post, senest åtte uker før arrangementets start.

Gebyrene ved avbestilling, behandling og ombooking forfaller til betaling umiddelbart. Beløpene for depositum og restbetaling samt eventuell avbestilling fremgår av bestillingsbekreftelsen. Betalinger må gjøres samlet for alle påmeldte deltakere, med angivelse av oppgitt fakturanummer. 

2.3 Ved bestilling på kort varsel (fra åtte uker før arrangementets start) forfaller hele deltakerprisen til betaling umiddelbart.

2.4 Hvis fristen for sluttbetaling ikke overholdes, kan BALLFREUNDE etter forgjeves purring trekke seg fra den eksisterende bookingkontrakten med en frist og kreve avbestillingsgebyr som kompensasjon i henhold til punkt 4.2. Endelig informasjon utleveres først etter mottak av sluttbetalingen, men tidligst 14 dager før arrangementets start. 

 1. Kraft

Tjenestene som skal leveres av BALLFREUNDE følger av de generelle opplysningene. Avvik fra disse krever skriftlig avtale.

 1. Deltakerens/deltakernes avbestilling, avbestillingsgebyr 

4.1 Det er mulig å trekke seg fra deltakelsen når som helst før arrangementets start (med hensyn til eventuelle kostnader i henhold til punkt 4.2). Datoen for BALLFREUNDEs mottak av meldingen om tilbaketrekking er avgjørende. Melding om at du trekker deg fra arrangementet må skje skriftlig. Avbestilling per e-post er ikke tilstrekkelig. Hvis en deltaker/medreisende trekker seg eller hvis reisen til arrangementet ikke blir påbegynt av grunner (med unntak av tilfeller av force majeure som er regulert i punkt 10) som BALLFREUNDE ikke er ansvarlig for, kan BALLFREUNDE kreve en rimelig kompensasjon for de arrangementene som er gjort og utgiftene som er påløpt. Ved beregning av kompensasjonen skal det tas hensyn til vanligvis sparte utgifter og en vanligvis mulig alternativ bruk av arrangementstjenestene. Det står deg fritt å bevise at det ikke har påløpt noen kostnader eller at det har påløpt vesentlig lavere kostnader i forbindelse med avbestillingen eller den manglende påbegynnelsen av reisen enn de kostnadene som vi har oppgitt i fastprisen (se punkt 4.2).

4.2 I tillegg til behandlingsgebyret på 25,- Euro per bestillingstransaksjon skal følgende kostnader generelt betales ved avmelding (også av enkeltpersoner) fra arrangementet:

 • inntil 90 dager før arrangementets start: ingen ytterligere kostnader
 • fra den 89. til den 31. dagen før arrangementets start: 40% av de
  Deltakerpris (per person)
 • fra 30 til 16 dager før arrangementets start: 60% av deltakerprisen (per person).
 • fra den 15. dagen før arrangementets start: 90% av deltakerprisen (per person)
 • ved uteblivelse ved arrangementets begynnelse: 100% av deltakerprisen (per person).

4.3 På forespørsel vil BALLFREUNDE, der det er praktisk mulig, foreta en engangsendring av antall personer på bestillingen med 10% (avrundet opp til neste hele antall personer) uten kostnad. 

Denne bestemmelsen gjelder kun inntil åtte uker før arrangementets start. 

Ved ytterligere endringer i bestillingsbekreftelsen forbeholder BALLFREUNDE seg retten til å kreve et ekstra behandlingsgebyr på 25,-EUR per transaksjon. 

Endring av antall personer i bestillingen med mer enn 10 % (avrundet opp til neste hele antall personer) er kun mulig med samtykke fra BALLFREUNDE. 

Det samme gjelder endringer i antall personer i bestillingen innen åtte uker før arrangementets start. 

4.4 Avbestillinger fra enkeltpersoner kan føre til tap av rabatter/pakkepriser for foreningen. 

4.5 BALLFREUNDE anbefaler å tegne en avbestillingsforsikring.

 1. Tilbaketrekking og oppsigelse fra BALLFREUNDEs side 

5.1 Avlysning av turneringen på grunn av force majeure / Covid-19

BALLFREUNDE forutsetter at alle turneringer gjennomføres som vanlig. Dersom dette mot formodning ikke skulle være mulig, vil BALLFREUNDE avlyse turneringen.
En avbestilling skjer nettopp når kompetente myndigheter forbyr vertskapet, det er reiseforbud eller det foreligger en offisiell reiseadvarsel for den aktuelle regionen.
I dette spesielle tilfellet vil BALLFREUNDE umiddelbart refundere hele den innbetalte deltakerprisen uten fradrag.

5.2 Opptreden i strid med kontrakten

BALLFREUNDE kan heve kontrakten uten varsel dersom deltakeren vedvarende forstyrrer gjennomføringen av arrangementet til tross for advarsel fra BALLFREUNDE, eller dersom han/hun opptrer i strid med kontrakten i en slik grad at umiddelbar heving av kontrakten er berettiget. Dersom BALLFREUNDE hever avtalen, beholder BALLFREUNDE kravet på deltakeravgiften med fradrag av verdien av sparte utgifter samt sparte fordeler som følge av alternativ bruk av de ikke benyttede tjenestene. 

 1. Reiseleder

Gruppen må ledes av tre voksne personer. Minst tre voksne må alltid være til stede under arrangementet for å følge gruppen. Reiselederen(e) er ansvarlig(e) for skader som en eller flere personer i gruppen forårsaker på eiendom tilhørende tredjeparter som BALLFREUNDE har et kontraktsforhold til (f.eks. hotelleiere og transportselskaper). 

 1. Reisetid

Reisens varighet oppgis i hele dager. Ankomstdagen og hjemreisedagen regnes som hele dager. 

 1. Husets regler

På overnattingssteder der det finnes husregler, som skoler, vandrerhjem, men også hoteller, må disse overholdes. 

 1. Idrettsprogram

Arrangøren og BALLFREUNDE forbeholder seg retten til å endre programmet dersom det er berettiget grunn til det. BALLFREUNDE påtar seg intet ansvar for manglende eller ufullstendig gjennomføring av programmet som følge av omstendigheter utenfor BALLFREUNDEs kontroll. 

 1. Ansvar, utelukkelse av krav og søksmålsbegrensning

10.1 Kontraktsrettslig erstatningsansvar for andre skader enn personskader er begrenset til tre ganger deltakerens pris (per person), i den grad skaden på deltakeren verken er forårsaket forsettlig eller grovt uaktsomt, eller vi er ansvarlige for skader som er påført deltakeren utelukkende på grunn av feil fra en tjenesteleverandør. Lovbestemmelser som begrenser eller utelukker ansvar, som er basert på internasjonale avtaler og som en tjenesteleverandør som vi benytter kan påberope seg, gjelder også til vår fordel. For alle erstatningskrav mot BALLFREUNDE som ikke er basert på forsett eller grov uaktsomhet, er ansvaret for materielle skader begrenset til tre ganger deltakerprisen (per person og arrangement). 

10.2 BALLFREUNDE er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, person- og tingsskader i forbindelse med tredjepartstjenester som kun er arrangert og uttrykkelig angitt som slike i annonsen (f.eks. utflukter, turer, besøk i parker og andre fritidstilbud). 

10.3 BALLFREUNDE er generelt ikke ansvarlig i tilfelle force majeure. 

10.4 Deltakelse i sport og andre fritidsaktiviteter er deltakernes og medreisendes eget ansvar. Du bør sjekke idrettsanlegg, utstyr og kjøretøy før du bruker dem. BALLFREUNDE er kun ansvarlig for ulykker som inntreffer under idrettsarrangementer og andre fritidsaktiviteter dersom selskapet er skyld i ulykken. BALLFREUNDE anbefaler at du tegner en ulykkesforsikring. 

10.5 Hver deltaker/medreisende er forpliktet til å samarbeide innenfor rammen av lovbestemmelsene for å unngå eller minimere eventuelle skader i tilfelle forstyrrelser i gjennomføringen. Mangler og forstyrrelser skal umiddelbart rapporteres til BALLFREUNDEs personale på stedet, BALLFREUNDE anbefaler skriftlig form. Hvis en deltaker/medreisende unnlater å overholde denne forpliktelsen på grunn av egen skyld, har han/hun ikke rett til noen krav i denne forbindelse.

10.6 BALLFREUNDEs personale på stedet er ikke autorisert til å akseptere krav av noe slag. Krav av enhver art skal sendes til BALLFREUNDEs autoriserte representant for ledelsen på stedet. BALLFREUNDE anbefaler skriftlig reklamasjon. 

10.7 Krav om ikke-kontraktsmessig gjennomføring av det bestilte arrangementet må fremsettes overfor BALLFREUNDE innen en måned etter arrangementets kontraktsfestede slutt. Vi anbefaler å bruke skriftlig form. Etter fristens utløp kan du bare gjøre krav gjeldende dersom du uten egen skyld var forhindret fra å overholde fristen. Dine krav i henhold til denne avtalen foreldes etter ett år, med uttrykkelig avvik fra lovbestemmelsene. Foreldelsesfristen begynner å løpe den dagen hendelsen skulle vært avsluttet i henhold til kontrakten.

 1. Utelukkelse fra deltakelse

Hvis det viser seg at en deltaker oppfører seg så trakasserende at forholdet mellom BALLFREUNDE og tjenesteleverandøren (f.eks. transport, overnatting, arrangør) settes i alvorlig fare, kan vedkommende ekskluderes. Hvis den utestengte deltakeren er mindreårig, må avtalepartneren sørge for at den utestengte deltakeren, i følge med en voksen som er autorisert til å føre tilsyn med ham/henne, forlater arrangementsstedet umiddelbart og returneres til startstedet for reisen for egen regning.

 

BALLFREUNDE vil være behjelpelig, men merkostnader skal i alle tilfeller dekkes av kontraktspartneren. Denne bestemmelsen gjelder også for lag og klubber. Hvis det ikke er tre voksne veiledere tilgjengelig for den gjenværende gruppen for videre tilsyn, må gruppen som helhet forlate arrangementet for egen regning. 

 1. Generelt 

Ved påmelding til en reise forutsettes det at styret i deltakende klubb og reiseleder(e) er innforstått med de generelle reisebetingelsene og at alle forpliktelser overfor BALLFREUNDE oppfylles av en person med fullmakt til dette. Vi anbefaler å tegne en passende forsikring. 

 1. Endelig bestemmelse 

Vilkårene og betingelsene gjelder for alle avtaler mellom BALLFREUNDE og avtalepartneren, uavhengig av hvor de involverte partene er hjemmehørende, hvor avtalen er inngått og hvor tjenesten skal leveres. Alle grupper som benytter seg av BALLFREUNDEs tjenester, sidestilles med idrettslag.

Kontakt oss nå!
1
Kontakt oss via Whatsapp!
Skann koden
Hei 👋
Er du interessert i LAOLA Cup eller har du bare et raskt spørsmål?
Bare skriv rett ut i chatten!