Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van BALLFREUNDE GmbH, 

hierna BALLFREUNDE genoemd.

 

 1. Registratie, bevestiging

1.1 Met uw inschrijving biedt u BALLFREUNDE de bindende sluiting van een overeenkomst voor deelname aan het gewenste evenement. Het contract komt tot stand wanneer wij de reservering van het evenement schriftelijk bevestigen. Een bevestiging per e-mail is voldoende. Telefonische en mondelinge afspraken zijn pas bindend als ze door ons schriftelijk zijn bevestigd. 

1.2 De inschrijving geschiedt door de aanvrager ook voor alle in de inschrijving/lijsten opgenomen deelnemers, voor wier contractuele verplichtingen de aanvrager evenzeer aansprakelijk is als voor zijn eigen verplichtingen. 

1.3 Met uw inschrijving accepteert u het BALLFREUNDE toernooireglement.

 1. Betaling 

2.1 Het inschrijfgeld is verschuldigd bij inschrijving en moet worden betaald binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Deze vergoeding wordt in principe niet terugbetaald.
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat het inschrijvingsgeld niet wordt terugbetaald, zelfs indien het evenement door een instantie of een andere derde wordt afgelast wegens een gevaar waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is. Hetzelfde geldt indien de door BALLFREUNDE gehuurde sportaccommodatie niet kan worden gebruikt om redenen waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is.

2.2 De deelnamekosten dienen uiterlijk acht weken voor aanvang van het evenement te worden betaald zoals vermeld op de per post verstuurde factuur.

De kosten in geval van annulering, verwerking en omboeking zijn onmiddellijk verschuldigd. De bedragen voor aanbetaling en restbetaling, alsmede de eventuele annulering, vloeien voort uit de reserveringsbevestiging. De betalingen moeten in één keer worden verricht voor alle ingeschreven deelnemers, onder vermelding van het verstrekte factuurnummer. 

2.3 Bij boekingen op korte termijn (vanaf acht weken voor aanvang van het evenement) is de volledige deelnemersprijs onmiddellijk verschuldigd.

2.4 Indien de uiterste betaaldatum niet wordt nagekomen, kan BALLFREUNDE zich na een vergeefse herinnering met een respijtperiode terugtrekken uit het bestaande boekingscontract en terugtrekkingskosten eisen als schadevergoeding overeenkomstig artikel 4.2. De definitieve informatie wordt pas verstrekt na ontvangst van de laatste betaling, maar ten vroegste 14 dagen voor het begin van het evenement. 

 1. Vermogen

De door BALLFREUNDE te leveren diensten vloeien voort uit de Algemene Informatie. Afwijkingen hiervan vereisen een schriftelijke overeenkomst.

 1. Terugtrekking door de deelnemer(s), annuleringskosten 

4.1 Het is mogelijk om zich op elk moment voor aanvang van het evenement uit de deelname terug te trekken (rekening houdend met eventuele kosten volgens punt 4.2). De datum van ontvangst van de kennisgeving van terugtrekking door BALLFREUNDE is bepalend. De verklaring van terugtrekking uit het evenement moet schriftelijk gebeuren. Annulering per e-mail is niet voldoende. Indien een deelnemer/medereiziger zich terugtrekt of indien de reis naar het evenement niet wordt aangevangen om redenen (met uitzondering van gevallen van overmacht geregeld in artikel 10) waarvoor BALLFREUNDE niet verantwoordelijk is, kan BALLFREUNDE een redelijke vergoeding eisen voor de gemaakte afspraken en kosten. Bij de berekening van de compensatie moet rekening worden gehouden met de doorgaans bespaarde kosten en een doorgaans mogelijk alternatief gebruik van de evenementendiensten. Het staat u vrij te bewijzen dat er geen kosten of aanzienlijk lagere kosten zijn gemaakt in verband met de annulering of niet-aanvang van de reis dan de kosten die door ons in het forfait zijn vermeld (zie 4.2).

4.2 Bij terugtrekking (ook van individuele personen) uit het evenement zijn naast de verwerkingskosten van 25,- Euro per boekingstransactie in het algemeen de volgende kosten verschuldigd:

 • tot 90 dagen voor aanvang van het evenement: geen verdere kosten
 • van de 89e tot de 31e dag voor het begin van het evenement: 40% van de
  Deelnemersprijs (per persoon)
 • van 30 tot 16 dagen voor aanvang van het evenement: 60% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • vanaf de 15e dag voor aanvang van het evenement: 90% van de deelnemersprijs (per persoon)
 • in geval van no-show bij aanvang van het evenement: 100% van de deelnemersprijs (per persoon)

4.3 Op verzoek zal BALLFREUNDE, indien uitvoerbaar, een eenmalige wijziging van het aantal personen op de boeking met 10% (naar boven afgerond op het volgende volledige aantal personen) kosteloos doorvoeren. 

Deze regeling geldt slechts tot acht weken voor de aanvang van het evenement. 

Voor verdere wijzigingen van de boekingsbevestiging behoudt BALLFREUNDE zich het recht voor om extra verwerkingskosten van 25,-EUR per transactie in rekening te brengen. 

Wijzigingen van het aantal personen op de reservering met meer dan 10 % (naar boven afgerond) zijn alleen mogelijk met toestemming van BALLFREUNDE. 

Hetzelfde geldt voor wijzigingen van het aantal personen in de reservering binnen de periode van acht weken tot het begin van het evenement. 

4.4 Annuleringen door individuen kunnen leiden tot het verlies van kortingen/pakketprijzen voor de Vereniging. 

4.5 BALLFREUNDE raadt aan een annuleringsverzekering af te sluiten.

 1. Terugtrekking en beëindiging door BALLFREUNDE 

5.1 Annulering van het toernooi door overmacht / Covid-19

BALLFREUNDE gaat ervan uit dat alle toernooien gewoon doorgaan. In het onwaarschijnlijke geval dat dit niet mogelijk is, zal BALLFREUNDE het toernooi annuleren.
Er wordt juist geannuleerd wanneer de bevoegde autoriteiten het gastheerschap verbieden, er een reisverbod geldt of er een officiële reiswaarschuwing voor de betrokken regio is.
In dit bijzondere geval zal BALLFREUNDE onverwijld de gehele betaalde deelnemersprijs zonder aftrek terugbetalen.

5.2 Gedrag in strijd met de overeenkomst

BALLFREUNDE kan het contract zonder opzegtermijn beëindigen indien de deelnemer de uitvoering van het evenement aanhoudend verstoort ondanks een waarschuwing van BALLFREUNDE of indien hij/zij zich zodanig in strijd met het contract gedraagt dat onmiddellijke ontbinding van het contract gerechtvaardigd is. Indien BALLFREUNDE de overeenkomst opzegt, behoudt BALLFREUNDE de aanspraak op de deelnemingsvergoeding verminderd met de waarde van de bespaarde uitgaven en de bespaarde voordelen die voortvloeien uit een alternatief gebruik van de niet gebruikte diensten. 

 1. Gids

De groep moet geleid worden door drie volwassen personen. Er moeten altijd ten minste drie volwassenen aanwezig zijn om de groep te begeleiden. De reisleider(s) zijn aansprakelijk voor alle schade die door de schuld van één of meer personen van de groep wordt veroorzaakt aan de eigendommen van derden waarmee BALLFREUNDE een contractuele relatie heeft (zoals hoteleigenaars en transportbedrijven). 

 1. Reistijd

De duur van de reis wordt aangegeven in hele dagen. De dag van aankomst en de dag van terugkeer worden als hele dagen beschouwd. 

 1. Huisregels

In accommodaties waar huisregels gelden, zoals scholen, jeugdherbergen, maar ook hotels, moeten deze worden nageleefd. 

 1. Sportprogramma

De organisator en BALLFREUNDE behouden zich het recht voor het programma te wijzigen indien daartoe gegronde redenen bestaan. BALLFREUNDE aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de niet-uitvoering of onvolledige uitvoering van het programma als gevolg van omstandigheden waarover BALLFREUNDE geen controle heeft. 

 1. Aansprakelijkheid, uitsluiting van vorderingen en beperking van acties

10.1 De contractuele aansprakelijkheid voor schade anders dan lichamelijk letsel is beperkt tot driemaal de prijs van de deelnemer (per persoon), voor zover de schade aan de deelnemer noch opzettelijk noch door grove nalatigheid is veroorzaakt of wij verantwoordelijk zijn voor schade die de deelnemer uitsluitend door de schuld van een dienstverlener heeft geleden. Wettelijke regelingen ter beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid, die gebaseerd zijn op internationale overeenkomsten en waarop een door ons ingeschakelde dienstverlener zich kan beroepen, gelden ook in ons voordeel. Voor alle vorderingen uit onrechtmatige daad tegen BALLFREUNDE die niet gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot het bedrag van driemaal de deelnemersprijs (per persoon en evenement). 

10.2 BALLFREUNDE is niet aansprakelijk voor dienstverstoringen, persoonlijk letsel en materiële schade in verband met diensten van derden die slechts zijn geregeld en uitdrukkelijk als zodanig in de advertentie zijn vermeld (bijv. excursies; rondleidingen, bezoeken aan parken en andere vrijetijdsvoorzieningen). 

10.3 BALLFREUNDE is in het algemeen niet aansprakelijk in geval van overmacht. 

10.4 Deelname aan sport en andere recreatieve activiteiten valt onder de verantwoordelijkheid van de deelnemers en medereizigers. U moet sportfaciliteiten, uitrusting en voertuigen controleren voordat u ze gebruikt. BALLFREUNDE is alleen aansprakelijk voor ongevallen tijdens sportevenementen en andere vrijetijdsactiviteiten als het bedrijf in gebreke blijft. BALLFREUNDE raadt u aan een ongevallenverzekering af te sluiten. 

10.5 Iedere deelnemer/medereiziger is verplicht om in het kader van de wettelijke bepalingen mee te werken om eventuele schade bij verstoringen van de uitvoering te voorkomen of tot een minimum te beperken. Gebreken en storingen moeten onmiddellijk worden gemeld aan het BALLFREUNDE personeel ter plaatse, BALLFREUNDE beveelt het schriftelijke formulier aan. Indien een deelnemer/medereiziger deze verplichting door eigen schuld niet nakomt, kan hij/zij ter zake geen aanspraken maken.

10.6 Het personeel van BALLFREUNDE ter plaatse is niet bevoegd claims van welke aard dan ook te aanvaarden. Claims van welke aard dan ook moeten worden ingediend bij de respectieve door de directie gemachtigde vertegenwoordiger van BALLFREUNDE ter plaatse. BALLFREUNDE beveelt de schriftelijke vorm aan. 

10.7 Vorderingen wegens niet-contractuele levering van het geboekte evenement moeten bij BALLFREUNDE worden ingediend binnen één maand na het contractueel voorziene einde van het evenement. Wij bevelen de schriftelijke vorm aan. Na het verstrijken van de termijn kunt u alleen nog vorderingen instellen als u buiten uw schuld verhinderd was de termijn in acht te nemen. Voor uw vorderingen uit dit contract geldt een verjaringstermijn van één jaar, waarbij uitdrukkelijk wordt afgeweken van de wettelijke regeling. De verjaringstermijn begint op de dag waarop de gebeurtenis volgens het contract zou moeten eindigen.

 1. Uitsluiting van deelname

Indien blijkt dat een deelnemer zich zodanig intimiderend gedraagt dat de relatie tussen BALLFREUNDE en de dienstverlener (bijv. vervoer, accommodatie, organisator) hierdoor ernstig in gevaar komt, kan de betreffende deelnemer worden uitgesloten. Indien de uitgesloten deelnemer minderjarig is, moet de contractpartner ervoor zorgen dat de uitgesloten deelnemer, vergezeld van een tot toezicht bevoegde volwassene, de plaats van het evenement onmiddellijk verlaat en op eigen kosten naar het beginpunt van de reis wordt teruggebracht.

 

BALLFREUNDE zal bijstand verlenen, maar de extra kosten zijn in alle gevallen ten laste van de contractuele partner. Dit reglement geldt ook voor teams en clubs. Indien er voor de resterende groep geen drie volwassen begeleiders beschikbaar zijn voor verder toezicht, moet de groep als geheel het evenement op eigen kosten verlaten. 

 1. Algemeen 

Bij inschrijving voor een reis wordt ervan uitgegaan dat het bestuur van de deelnemende club en de reisleider(s) akkoord gaan met de algemene reisvoorwaarden en dat alle verplichtingen met BALLFREUNDE worden nagekomen door een daartoe bevoegd persoon. Wij raden u aan een passende verzekering af te sluiten. 

 1. Slotbepaling 

De voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen BALLFREUNDE en de contractuele partner, ongeacht de woonplaats van alle betrokken partijen en de plaats waar het contract tot stand is gekomen en de plaats waar de dienst moet worden verleend. Alle groepen die gebruik maken van de diensten van BALLFREUNDE worden gelijkgesteld met sportclubs.

Neem nu contact met ons op!
1
Neem contact met ons op via Whatsapp!
Scan de code
Hey 👋
Ben je geïnteresseerd in de LAOLA Cup of heb je gewoon een korte vraag?
Schrijf ons gewoon in de chat!